Intellectual Property (IP)! Fikir Hakkı! aÅŸağıda gösterilmiÅŸ etiket ile taradınız mı? 

Lütfen alt kutuya üreticiyi girin ve seçin. Ardından aÅŸağıdaki maskede ilgili ürün adını girin ve seçin. Böylece otomatik olarak, dikkat etmek zorunda olduÄŸunuz olası korunma kanunlarına dair hukuki durum bilgisi elde edersiniz (Tüm üreticilerin listesi için yıldız tuÅŸu (*)):

Kopyalama koruması etkin!

Sadece bir etiket patentler, kullanım örnekleri, marka ve tasarım gibi tüm korunma kanunlarına dair güncel hukuki durum bilgisi için baÄŸlantı adresi içerir. MüÅŸterilerimize zarar talepleri için etkili koruma! Korunma kanununca hak sahibi olanın onayı alınmadan korunma kanununa tabi bir ürünü üretmek, satışa sunmak, piyasaya çıkartmak ya da kullanmak ya da bahsedilen amaçlarla ya pazarlamak ya da bulundurmak tüm üçüncü ÅŸahıslara yasaktır. Bunun hangi bölgeler ve ürünler için geçerli olduÄŸu bu platformda gösterilmektedir!

Uyarı!

DÄ°KKAT! Burada listelenmiÅŸ ürünler yasal olarak korunma kanununca yani patentler, ürün örnekleri, marka ya da tasarım kanunları gibi yasaklayıcı kanunlarla korunmaktadır.

Geriye mühendislik ve izinsiz taklit boÅŸunadır!

Üretici ve de korunma kanununca hak sahibi olanın masrafları zarar verene ait olmak üzere herbir kanun ihlaline karşı dava açma ve zararının giderilmesini talep etme ve ihlale son vermeyi talep etme hakkı saklıdır. Kanun ihlali halinde ülkelere göre deÄŸiÅŸen ağır para cezalı kanuni yaptırımlar ve ayrıca hapis cezaları vardır. Bunun için uluslararası anlaÅŸmalar mevcuttur.

EÄŸer korunma hakkı durumu imtiyazlı "granted"  ya da kayıtlı "registered" ise  sadece korunma kanununca hak sahibi olan yetkililer (üretici ya da lisans sahibi), korunma kanunu ilgili ulusal geçerli kanunun ilgili çerçevesinde ilgili korumalı ülkede (protected country) korunma haklarını kullanmaya müstehaktırlar.

Patent durumunun “pending” olması hallerinde üreticinin ya da korunma hakkı sahibinin böylelikle gerçekleÅŸen ilgili ürünün burada yayınlanması ve markalanması ile sonraden müsaade edilmesi durumunda bütün hakları saklı tuttuÄŸuna dikkat çekilir.

Korunma kanununca hak sahibi olanın onayı alınmadan korunma kanununa tabi bir ürünü üretmek, satışa sunmak, piyasaya çıkartmak ya da kullanmak ya da bahsedilen amaçlarla ya ithal etmek ya da bulundurmak; patentin konusu olan methodu kullanmak ya da patent sahibinin izni olmadan bu tarzı kullanmanın yasak olduÄŸu üçüncü ÅŸahıs tarafından biliniyorsa veya durum açıkça ortadaysa,  ulusal yasaların geçerli olduÄŸu alanlarda kullanıma sunmak; bir patentin konusu olan yöntemle doÄŸrudan doÄŸruya üretilmiÅŸ ürünü sunmak, piyasaya çıkartmak, kullanmak ya da bahsedilen amaçlarla ithal etmek veya bulundurmak yasaktır. Markalanmış ürünü üreticiden alan nihai tüketici ve distribütörler, yasal olarak ek hükümler ya da ek sözleÅŸme hükümleri olmadığı sürece amaca uygun olarak kullanabilir ve  satabilirler.

Questions regarding the protection?

Call us for a quick help! +49 179 45 54 703

Direct contact for protecting your products